Aanmelden school

Aanname van nieuwe leerlingen

Op OBS De Vuurvogel is ieder kind van harte welkom! Ouders die bezig zijn met een schoolkeuze kunnen gebruik maken van de volgende mogelijkheden om zich te informeren:

 • Je bezoekt de open dag. Je krijgt dan een rondleiding van  kinderen uit de bovenbouw en teamleden en directie zijn aanwezig om informatie te geven. 
 • Je maakt telefonisch of via de mail een afspraak voor een rondleiding en een gesprek met de directeur Brigitte IJpelaar (Brigitte.ijpelaar@opmaat-scholen.nl), teamleider zorg Imke Denissen of Onderwijskundig teamleider Erika Matijsen.

Ouders die een jonger broertje of zusje willen aanmelden, kunnen op school een formulier vragen of hier downloaden: aanmeldformulier digitaal

Kleuters, die gedurende het schooljaar 4 jaar worden, worden uiterlijk een half jaar van tevoren aangemeld. Kinderen mogen naar school zodra zij 4 jaar zijn. Voorafgaande aan hun verjaardag mogen ze 5 keer komen kennismaken.

Komt het kind van een andere school, dan gaan wij ervan uit dat de school waar het kind nu zit op de hoogte is van de aanmelding. Het moment van aanname wordt dan in overleg met die school vastgesteld. Wij nemen altijd contact op met de school waar het kind vandaan komt, na een gesprek met ouders en school van herkomst gaan we bepalen of de Vuurvogel de beste plaats is voor het kind. 

Bij de aanname van deze kinderen èn van kinderen met een leerarrangement of specifieke onderwijsbehoeften doorlopen wij de volgende stappen:

Stap 1     Verzoek tot plaatsing. 

Stap 2     De onderwijskundig teamleider of de directeur voert met de ouders een intakegesprek, waarbij de volgende zaken centraal staan:

 • reden van verzoek tot plaatsing
 • beschrijving van het kind
 • uitleg over de procedure die binnen de basisschool wordt gevolgd en de rechten en plichten van
 • de ouders/ verzorgers
 • de eventuele onderwijsbehoeften of het leerarrangement
 • andere relevante gegevens die het mogelijk maken een gefundeerde beslissing te nemen 

Stap 3      De onderwijskundig teamleider of de directuer voert overleg met of vraagt advies aan de teamleider zorg in alle gevallen waarin er sprake is van enige problematiek. Zij onderzoeken samen de volgende vragen:

 • Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind?
 • Is er voldoende kennis, ervaring, vaardigheid en gelegenheid om het kind te begeleiden op pedagogisch endidactisch gebied? Van belang is vast te stellen of redelijkerwijs verwacht kan worden dat het kind zich optimaal zal kunnen ontwikkelen.
 • Is te verwachten dat de verhouding tussen verzorgingstijd en onderwijstijd redelijk zal zijn? (vooral van belang bij kinderen met een leerarrangement)
 • Is redelijkerwijs te verwachten dat het kind zich prettig zal voelen binnen de groep waar het geplaatst wordt?
 • kunnen de leerkracht en de school voldoende tijd en aandacht geven aan het kind?
 • Zal dit kind kunnen bijdragen aan  het gevoel van rust en veiligheid van de alle kinderen op school? 

Stap 4      Wanneer het gaat om een kind met specifieke onderwijsbehoeften of een leerarrangement wordt eerst overleg gevoerd met het gehele team.

Stap 5      De directeur neemt een beslissing. Bij een negatieve beschikking krijgen ouders een schriftelijke toelichting waarom het kind niet geplaatst kan worden. Wanneer positief wordt beslist, bepaalt de school in welke groep het kind geplaatst wordt.

Kinderen die onze school bezoeken zullen hier in de regel blijven. Soms moeten we samen besluiten dat een andere plek wellicht noodzakelijk is voor het kind.