KCR vergadering

12 december 2022 om 19:30

Doel:  

De KCR heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de opvang op school  

door mee te denken en beslissen over schoolzaken en opvangzaken. De raad behartigt de belangen van kinderen, ouders en het personeel en bevordert openheid en onderling overleg op de Kindercampus. 

De KCR waakt in de Kindercampus in het algemeen tegen discriminatie op welke grond dan ook. De inschakeling van De KCR is een wetsuitvoeringsorganisatie met een controlerende functie zodat school en opvang zich aan de wet houden. De KCR is een kritisch constructieve samenwerkingspartner.

 

De KCR heeft instemmings- en adviesbevoegdheden. Alle veranderingen in het beleid, verplichtingen die de school invoert of aanpassingen die worden gedaan moeten tijdig aan de KCR gemeld worden door het bevoegd gezag voor advies of instemming. Zie werkmap Medezeggenschapsraad tabblad bevoegdheden in kast koffiekamer. 

De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban. 

 

De MR heeft instemmingsrecht bij de volgende zaken: 

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school; 

 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het ondersteuningsplan; 

 • Het schoolreglement; 

 • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn. 

 

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken: 

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag; 

 • De taakverdeling binnen de schoolleiding; 

 • Het vakantierooster; 

 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school, 

 

Voor sommige zaken bestaat er verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen hebben de teamleden instemmingbevoegdheid over zaken die het personeel aangaan zoals: 

 • de samenstelling van de formatie; 

 • taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. 

 

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals: 

 • verandering van grondstelling van de school; 

 • vaststelling van de schoolgids; 

 • vaststelling van de onderwijstijd; 

 • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang. 

 

De KCR bestaat uit acht leden: vier leden vanuit het personeel (twee uit het onderwijs en twee uit de opvang) en vier ouders (twee met kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar en twee met kinderen in de leeftijd van 7-13 jaar). De zittingsduur van de leden is drie jaar. Na drie jaar worden er verkiezingen gehouden volgens een vaste procedure. Deelname van personeelsgeleding is ‘zonder last en ruggenspraak’. Zitting in de KCR mag niet belemmerend werken of van invloed zijn op het functioneren van het personeelslid. Daarom wordt een ouder tot voorzitter gekozen. De voorzitter bereidt samen met de leden de vergaderingen voor en stuurt de agendapunten en benodigde stukken minimaal een week voor de vergaderdatum naar de leden door. Het initiatief tot het aanleveren van stukken ligt bij het bevoegd gezag. Deze stukken worden ruim op tijd geleverd. De aanwezigheid van het bevoegd gezag om (beleid)stukken toe te lichten en vragen te beantwoorden is op uitnodiging van de leden. Er is een onderscheid tussen een KCR-vergadering en een overlegvergadering in aanwezigheid van de directeur. Als de KCR een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag krijgt voorgelegd, zijn er drie fases meestal verdeeld over drie vergaderingen. Tijdens de eerste overlegvergadering wordt de KCR geïnformeerd over het voorstel, en kunnen de leden vragen stellen aan de directeur. Tijdens de tweede vergadering wordt er over het voorstel gediscussieerd en worden argumenten uitgewisseld. Dit kan tijdens de KCR-vergadering en de directeur hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. Tijdens de derde vergadering vindt besluitvorming plaats. 

 

De KCR vergadert minimaal zes keer per jaar. Vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de Schoolapp. Toehoorders mogen alles horen en inzien tenzij stukken vertrouwelijk zijn. Het bevoegd gezag kan vertrouwelijkheid opleggen 

Cookie instellingen