Kindercampus raad

Sinds januari 2011 bestaat Kindercampus de Vuurvogel. In de afgelopen jaren hebben de oudercommissie en de MR naast elkaar geparticipeerd. Het punt waarop onze organisatie zich nu bevindt vraagt om een gezamenlijk orgaan voor de gehele campus. De Kindercampus wil zich steeds meer als één organisatie profileren. Het is dan ook van belang om gezamenlijk te overleggen over strategische keuzes.

De doelstelling van de KCR:

 • Bevordert openheid en onderling overleg op de Kindercampus
 • Behartigt de belangen van ouders, kinderen en personeel
 • Zorgt voor verslaglegging naar allen die bij de Kindercampus betrokken zijn. Dat gebeurt door het publiceren van verslagen van de vergaderingen. De ouder- en personeelsgeledingen worden in staat gesteld om overleg  te plegen met de achterban over aangelegenheden die de betrokken geledingen in het bijzonder aangaan.
 
De KCR zal zich bezighouden met beleidszaken aangaande de Kindercampus.
 • Stelt een jaarverslag op van de activiteiten en maakt dit bekend aan alle betrokkenen
 • Stelt een huishoudelijk reglement op met in achtneming van de wettelijke bepalingen in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en de wet Kinderopvang wat betreft samenstelling van de KCR, het aantal leden van de KCR, de wijze waarop de leden (per geleding) worden gekozen, de zittingsduur en de wijze van beslissen.
 • De wijziging van het reglement behoeft instemming van de gehele KCR
 
Zeggenschap en inspraak
 • Informatierecht voor de in  WMS vastgestelde onderwerpen
 • Instemmingsrecht voor de in WMS vastgestelde onderwerpen
 
Ontwerpcriteria van de KCR van Kindercampus de Vuurvogel
 • Voldoen aan de wettelijke eisen primair onderwijs vastgelegd in de wet WMS
 • Voldoen aan de wettelijke eisen van de kinderopvang vastgelegd in de wet Kinderopvang
 • Er zullen geen aparte vertegenwoordigers van school en opvang in de KCR zitting nemen. Op die manier zorgen we er voor dat een ieder zitting heeft namens de gehele achterban (ouders/kinderen/personeel)
 • Een werkbaar aantal leden
 
De KCR werkt met 2 verschillende kamers
 • Kamer Wet Kinderopvang: hierin zijn alleen ouders vertegenwoordigd
 • Kamer WMS: hierin zijn personeelsleden onderwijs en een evenredig aantal ouders in vertegenwoordigd.


De praktische werkwijze van de KCR

De KCR-bijeenkomst is opgedeeld in twee delen: het eerste deel is voor alle leden vanuit de beide geledingen. Daar worden zaken besproken die de gehele Kindercampus aangaan dan wel aan de orde zijn. Vervolgens worden zaken besproken die bij de kamer WMS afgehandeld moeten worden. Daarbij is altijd sprake van een gelijk aantal personeelsleden en ouders
Verder is het aan de KCR om het specifiek in te vullen en te beschrijven in het huishoudelijk reglement.

Contact KCR

Naast het feit dat  u de KCR-leden kunt aanspreken is de KCR ook bereikbaar via het e-mailadres van ouder Eef Denissen, kcrdevuurvogel@gmail.com Zij is de secretaris van de Kindercampusraad. Zij kan uw vragen beantwoorden of u doorverwijzen naar de juiste personen binnen de KCR.



 

   

Cookie instellingen