Verlof

Aanvragen van verlof

Hieronder kun je lezen welke voorwaarden de Leerplicht stelt voor het aanvragen van verlof voor je kind(eren). 

 
Vakantieverlof vanwege het beroep van één van de ouder(s), verzorger(s)s
Ouder(s), verzorger(s)s van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die zijn vastgesteld. Vrij of extra verlof opnemen voor de vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte vakantie tussendoor mag niet. 
Een uitzondering is als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouder(s), verzorger(s)s niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan (artikel 11 lid f van de Leerplichtwet). Dit verlof van maximaal twee aaneensluitende weken per schooljaar mag niet vallen in de twee eerste lesweken van het schooljaar. De school moet om bewijsstukken vragen, waaruit o.a. blijkt dat door de aard van het beroep van één van de ouder(s), verzorger(s)s een gezamenlijke vakantie van twee aaneensluitende weken, binnen de gewone schoolvakanties, onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet meer mogelijk om verlof aan te vragen in dat schooljaar.
Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” kunt u denken aan seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomervakantie een piekdrukte kennen. Het moet redelijkerwijs worden aangetoond, dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Dit kan aangetoond worden via een schriftelijke verklaring van een accountant. Alleen het feit dat tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. Dit verlof is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het oplossen van roosterproblemen van de werkgever.
 
Religieuze verplichtingen
Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat de mogelijkheid voor verlof. Volgens de Leerplichtwet moet een verlofaanvraag op religieuze gronden worden beschouwd als een mededeling van de ouder(s), verzorger(s)(s)/verzorger(s) aan de directeur van de school.
Er is dus geen sprake van het al of niet verlenen van verlof door de directeur of leerplichtambtenaar. Een mededeling, minimaal 2 dagen voor de dag, volstaat. Dit geldt alleen voor religieuze feestdagen. De richtlijn hiervoor is dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven.
 
Hieronder volgt een aantal voorbeelden:
· Chinees Nieuwjaar
· Offerfeest
· Suikerfeest
· Holifeest
· Diwalifeest
· Paasfeest (Pesach)
· Grote Verzoendag (Jom Kipoer)
 
 
Gewichtige omstandigheden
Extra verlof kunt u aanvragen en krijgen als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ (artikel 11 lid g van
de Leerplichtwet) Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van
ouder(s), verzorger(s)s en/of leerling, waardoor de leerling de school niet kan bezoeken.
Wanneer het om maximaal tien schooldagen gaat, beslist de school. Wanneer er verlof voor meer dan tien
schooldagen wordt aangevraagd, dan beslist de leerplichtambtenaar. Om een idee te geven van wat met
gewichtige omstandigheden wordt bedoeld, staat hieronder een aantal richtlijnen:
 • Verhuizing (Maximaal 1 schooldag)
 • Huwelijk van bloed of aanverwanten tot en met de derde graad (In Nederland maximaal 1-2 schooldagen, in buitenland maximaal  5 schooldagen)
soort bewijs : trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte)
 • Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed-of aanverwant tot en met de derde graad (geen maximale termijn).
soort bewijs :doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt.
 • Overlijden van bloed-of aanverwant (in de eerste graad maximaal 5 schooldagen, in de tweede graad maximaal 2 schooldagen, in de derde en de vierde graad maximaal  5 schooldagen.
soort bewijs: rouwkaart
 • 12-, 25-, 40-,50-,60-jarig huwelijksjubileum (huwelijks) jubileum van ouders, verzorgers, grootouders (maximaal 1 schooldag).
soort bewijs : trouwakte/ kaart.
 
Daarbij geldt het volgende:
Verlofaanvragen moet u schriftelijk en minstens 8 weken van te voren bij de directeur/leerplichtambtenaar aanvragen. Als u deze termijn niet aanhoudt moet u beargumenteren waarom.
Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof (bijvoorbeeld achteraf tonen van bepaalde documenten).
 • De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd.
 • U moet bij een aanvraag , voor zover in redelijke wijze mogelijk, bewijsmiddelen meesturen. Deze moeten vertaald zijn door een beëdigd vertaler, behalve als deze in het Engels zijn opgesteld.
In de volgende omstandigheden kan zeker géén verlof worden toegekend:
 • Dienstrooster van de werkgever van ouders/verzorgers.
 • Familie-of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst.
 • Goedkope tickets in het laagseizoen.
 • Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al-of nog vrij zijn.
 • Activiteiten van verenigingen, zoals een scouting-of een voetbalkamp.
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte.
 • Wereldreizen en sabbatical.
 
 Met het formulier Verlofaanvraag kunt u verlof aanvragen bij de directie van de school. 
Cookie instellingen